Organizační řád svazu PG LAA ČR

Braba - Pondělí, 04. říjen 2010 20:49 Dokumenty předsednictva

se změnami schválenými Valnou hromadou dne 7. 11. 2009

 

 

 

1 Členství

1.1 Členem svazu PG může být pouze člen LAA ČR
1.2 Členem svazu PG může být i člen LAA ČR, jemuž bylo členství v LAA ČR pozastaveno z důvodu uzavření pracovního poměru s LAA ČR. Takový člen nemůže volit a být volen do orgánů svazu PG ani do nadsvazových orgánů. Po dobu trvání pracovního poměru je takový člen osvobozen od placení svazového členského příspěvku
1.3 Členství vzniká registrací člena LAA ČR ve svazu PG
1.4 Členství zaniká:
1.4.1 Písemným oznámením člena, že vystupuje ze svazu
1.4.2 Ukončením členství v LAA ČR
1.4.3 Nezaplacením svazového příspěvku do 30. 4. běžného roku
1.5 Práva a povinnosti členů svazu PG
1.5.1 Práva:
1.5.1.1 Účastnit se valné hromady
1.5.1.2 Hlasovat na valné hromadě
1.5.1.3 Vystupovat v diskusi
1.5.1.4 Volit a být volen do orgánů svazu PG a do orgánů sekce nebo do orgánů LAA ČR za podmínek stanovených stanovami LAA ČR (do orgánů sekce LAA ČR nebo svazu PG může být volen pouze člen, který není členem nadsvazových orgánů již za jinou sekci nebo jiný svaz)
1.5.1.5 Využívat členských výhod zabezpečených svazem
1.5.2 Povinnosti:
1.5.2.1 Platit členské příspěvky ve výši schválené Valnou hromadou svazu PG
1.5.2.2 Dodržovat stanovy LAA ČR a organizační řád svazu PG
1.5.2.3 Člen zvolený právoplatně do více funkcí v předsednictvu svazu PG a Sportovní komisi najednou, je povinen se vzdát funkcí tak, aby mu zůstala pouze jedna podle vlastního výběru. Předseda sportovní komise je však zároveň členem předsednictva

 

2 Orgány svazu PG

2.1 Valná hromada

2.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu PG. Účastnit se Valné hromady svazu může pouze řádně zaregistrovaný člen svazu PG, který má uhrazené členské příspěvky za příslušné období
2.1.1.1 Valná hromada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných osob s hlasovacím právem.
2.1.2 Volí tajnou volbou z navržených kandidátů a odvolává: 
2.1.2.1 Předsednictvo 
2.1.2.2 Sportovní komisi 
2.1.3 Přijímá: 
2.1.3.1 Zprávu o činnosti předsednictva svazu PG, sportovní komise a výcvikové komise 
2.1.3.2 Zprávu o hospodaření s finančními prostředky, které kontroluje a zodpovídá za ně předsednictvo svazu PG podle bodu 2.2.8. Zprávu o hospodaření zveřejní předsednictvo v médiích LAA před valnou hromadou svazu PG.
2.1.3.3 Program svazu 
2.1.3.4 Stanoviska svazu PG, která jsou pro hlasování delegátů na konferenci LAA ČR a v Radě LAA ČR závazná 
2.1.4 Schvaluje: 
2.1.4.1 Výši členského svazového příspěvku na další období

 

2.2 Předsednictvo svazu PG

2.2.1 Je sedmičlenné. 6 členů předsednictva volí Valná hromada z členů svazu PG, kteří s kandidaturou souhlasí. V případě nepřítomnosti člena na Valné hromadě je nutný jeho písemný souhlas. Předseda sportovní komise je automaticky členem předsednictva
2.2.2 Řídí svaz PG v období mezi Valnými hromadami svazu, zabezpečuje plnění usnesení valné hromady svazu PG a přijímá závazná stanoviska svazu pro hlasování delegátů na konferenci LAA ČR a v Radě LAA ČR, která nejsou v rozporu s usnesením Valné hromady
2.2.3 Volí předsedu svazu PG a místopředsedu svazu PG z členů předsednictva
2.2.4 Schvaluje jednotlivé výdaje nad 5.000,– Kč v souladu s rozpočtem svazu PG
2.2.5 Zřizuje odborné komise pro řešení odborných problémů.
2.2.6 Svolává valnou hromadu svazu PG jedenkrát ročně vždy 14 až 30 dní před konferencí LAA
2.2.6.1 Mimořádné jednání valné hromady svazu svolá předsednictvo svazu PG na písemný návrh 100 členů svazu PG s programem jednání do 8 týdnů od doručení. Pokud tak neučiní, svolá valnou hromadu neprodleně prezident LAA ČR
2.2.6.2 V dostatečném časovém předstihu před VH informuje členskou základnu o programu VH a obsahu všech projednávaných a schvalovaných dokumentů (viz body 2.2.7 a 2.2.8)
2.2.7 Připravuje: 
2.2.7.1 Program valné hromady svazu PG 
2.2.7.2 Zprávu o činnosti předsednictva 
2.2.7.3 Návrh výše členského příspěvku 
2.2.7.4 Návrh programu svazu 
2.2.8 Kontroluje a zodpovídá za: 
2.2.8.1 Čerpání rozpočtu svazu PG 
2.2.8.2 Finanční zajištění reprezentace 
2.2.8.3 Hospodaření s prostředky získanými z dotace státu 
2.2.8.4 Hospodaření s prostředky získané z LAA ČR 
2.2.8.5 Hospodaření s prostředky z členských příspěvků členů svazu PG 
2.2.8.6 Popularizaci a prezentaci paraglidingu v časopise Pilot LAA ČR a ostatních médiích 
2.2.9 Předseda svazu PG a místopředseda svazu PG zastupují svaz v nadsvazových orgánech LAA ČR 
2.2.10 Předseda svazu svolává předsednictvo svazu PG 
2.2.11 Předseda řídí jednání předsednictva svazu PG 
2.2.12 Předseda schvaluje jednotlivé výdaje do 5.000,– Kč, které zdůvodní na nejbližším zasedání předsednictva svazu
2.2.13 Předsednictvo schvaluje nebo odvolává vedoucí týmů na základě výběrového řízení
2.2.14 Předsednictvo schvaluje odměnu vedoucím týmů
2.2.15 Předsednictvo schvaluje nebo odvolává Hlavního trenéra programu Sportovní talenty na základě výběrového řízení
2.2.16 Předsednictvo schvaluje odměnu Hlavnímu trenérovi programu Sportovní talenty

 

2.3 Sportovní komise svazu PG

2.3.1 Je pětičlenná. Je volena valnou hromadou svazu PG
2.3.2 Volí předsedu z členů sportovní komise
2.3.3 Je odpovědná za:
2.3.3.1 Uspořádání závodů: Českého poháru, České ligy, Mistrovství ČR ve volném létání a přesnosti přistání, případně dalších
2.3.3.2 Systém rankingu a výběr reprezentačních družstev
2.3.3.3 Přihlášení reprezentantů na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy
2.3.3.4 Dokumentaci sportovního dění a publikování výsledků v časopise Pilot LAA ČR a na webu LAA ČR
2.3.4 Předseda sportovní komise svolává a řídí jednání sportovní komise

 

2.4 Vedoucí týmu

2.4.1 Pro každé odvětví (přelety, přesnost, akrobacie) je jmenován jeden vedoucí týmu
2.4.1.1 Je možné, aby jeden vedoucí týmu vykonával tuto funkci pro více odvětví
2.4.2 Úkoly vedoucího týmu
2.4.2.1 Vedoucí týmu předkládá Předsednictvu Svazu návrh rozpočtu pro účast reprezentace na MS/ME
2.4.2.2 Vedoucí týmu je zodpovědný za vyúčtování prostředků pro reprezentaci v daném termínu.
2.4.2.3 Vedoucí týmu připravuje investiční i neinvestiční granty pro reprezentaci a předkládá je sportovní komisi a předsednictvu
2.4.2.4 Vedoucí týmu je pověřen jednat se sponzory reprezentace (za získání sponzorů je odměněn provizí)
2.4.2.5 Vedoucí týmu zabezpečuje propagaci a prezentaci výsledků

 

2.5 Hlavní trenér programu Sportovní talenty

2.5.1 Hlavní trenér předkládá předsednictvu návrh grantu
2.5.2 Hlavní trenér připravuje výběrové řízení na organizátory akcí a je zodpovědný za vyúčtování prostředků grantu
2.5.3 Hlavní trenér se zúčastňuje soutěží (Ligy, MČR) a zajišťuje bezpečnost soutěžících z programu Sportovní talenty
2.5.4 Hlavní trenér je pověřen jednat se sponzory programu Sportovní talenty (za získání sponzorů je odměněn provizí)
2.5.5 Hlavní trenér zabezpečuje propagaci a prezentaci výsledků