Zápis z jednání předsednictva svazu PG ze dne 14. 4. 2005

Jiří Leták - Sobota, 07. květen 2005 09:55 Zápisy předsednictva
První zasedání nového předsednictva se zůčastnili Konečný, Šembera, Pavloušek, Seidl, Masařík, Skrbek, Brabenec, Orlík. Pozvaní hosté: Brskovský, Haničáková, Krausová, Koubík, Fejt, Brabec, Václavík, Slíva, Večeřa… Jednání se konalo podle navrženého programu:

1. Rozdělení úkolů a činností, stanovení organizačních a komunikačních pravidel 2. Stanovení cílů předsednictva do podzimní VH 3. Schválení zástupců v Radě LAA (návrh Konečný, Šembera musí být dohodnuto s Volnou sekcí a předáno Broni Haničákové) 4. Seznámení s aparátem LAA (pozváni byli J. Koubík, J. Brzskovský, M. Fejt) a stanovení pravidel spolupráce 5. Schválení nákladů na uspořádání VH 6. Stanovení předpokládaných výdajů (podle rozpočetu za lo�?ský rok), tak, aby rozpočet byl vyrovnaný 7. Posouzení návrhu na vznik svazového webu 8. Startoviště (stanovení cílů podpory startovišť) 9. Posouzení žádosti Michala Šnaiberga (viz přílohy) 10. Posouzení žádosti Leteckého spolku Zvíčina (viz přílohy) 11. Příprava programu Sportovní talenty 2005 (pozván Radek Václavík) 12. Společná diskuze se Sportovní komisí na téma závody a reprezentace

Rozdělení úkolů a činností, stanovení organizačních a komunikačních pravidel: Zajištováním potřeb reprezentace byl pověřen F. Pavloušek. Převzetím seznamů materiálu od M. Pospíšila byl pověřen Lukáš Skrbek, který zpracuje dokument o využití svazového majetku. Zájemce o zapůjčení výbavy z důvodu přípravy a účasti na závodech (MS,ME) musí žádat SK. Zajišťováním potřeb Sportovních talentů byl pověřen K. Konečný Kontrolou výdajů na startoviště a dohledem nad programem podpora startovišť byl pověřen Radek Seidl. Správou meteohlásičů byl pověřen Lukáš Skrbek. Komunikace s veřejností M. Brabenec, K. Konečný. Mediální prezentace a akce pro veřejnost J. Šembera.

Do doby vytvoření svazového webu a odpovídajících komunikačních kanálů bude předsednictvo používat konferenci na www.pandora.cz jako informačního kanálu a archivu. Současný administrátor K. Vrbenský předá přístupová práva K. Konečnému. Plnění usnesení VH:
pokračovat v programu podpory startovišť – předsednictvo připraví nový program podpory startovišť do listopadu 2005. V něm se pokusí zohlednit názor členů Svazu paraglidingu vzešlý z ankety.
podrobné vyúčtování grantů je zveřejněno v konferenci Svaz PG na www.pandora.cz (15. 3. 2005, pod titulkem Odpověď na Batohovy otázky).
změna stanov LAA – předsednictvo pověřuje zástupce v Radě k navržení změny stanov podle usnesení z VH
zajistit provoz meteohlásičů – L. Skrbek, ve spolupráci s HIPL uzavře smlouvy s provozovateli
anketa o zájem o centrální permanentku a její cenu – uveřejnit na webu, případně rozšířit o další otázky – zajistí M. Brabenec
zapracování změn do organizačního řádu – zajistí J. Šembera
zveřejnit klíč pro rozdělování peněz reprezentace – zveřejní M. Masařík

Stanovení cílů předsednictva do VH:
stabilizace poměrů ve svazu PG
vytvoření svazového webu, o problematice informoval a s orgány LAA konzultoval možnosti vytvoření svazového webu V. Brabec. Z výsledků jednání vyplývá, že nejschůdnějším řešením je spuštění domény www.svazpg.cz mimo server LAA.
podpora organizace akcí pro členy svazu a širokou veřejnost a prezentace PG na nich (Paradelta Show, zajištění ukázek PG na leteckých dnech)

Auto pro reprezentaci Jiří Koubík informoval o současném stavu používání auta pro reprezentanty PG. Pravidla pro používání auta vypracovalo bývalé předsednictvo. Podle názoru předsednictva je nutné nově nastavit pravidla o používání auta, protože hrozí, že za současných podmínek auto nebude jezdit a bude nezbytné platit fixní náklady na provoz (pojištění, údržba). Potom se může stát, že budeme muset ztráty za auto uhradit. LAA požaduje, aby odpovědnost za auto převzal zástupce svazu (předchozí předsednictvo zvolilo Krala Vrbenského), kterému bude auto předáno. Auto musí být využíváno ve smyslu pravidel stanovených ministerstvem školství. Zástupce svazu musí zajistit, aby tato pravidla nebyla porušena. Předsednictvo zvážilo možnosti dalšího postupu a uložilo sportovní komisi vypracovat návrh postupu do 20. 4. 2005 Schválený návrh bude předjednán s volnou sekcí a poté 26. 4. předložen radě LAA.

Delegáti rady LAA Předsednictvo se shodlo na delegátech do rady LAA (Konečný, Šembera) a projedná jejich přijatelnost s volnou sekci. Posléze budou delegáti přijati do rady LAA.

Rozdělování peněz pro reprezentaci Martin Slíva předsednictvu objasnil způsob jakým se rozdělují peníze mezi svazy LAA, i jednotlivými reprezentačními piloty. Předsednictvo pověřilo navržením nové definice klíče rozdělení finančních prostředků pro reprezentaci F. Pavlouška, M. Orlíka a M. Masaříka. Masařík seznámí předsednictvo s předběžným návrhem nejpozději 25.4.2005

Předsednictvo musí dále dořešit výši příspěvku na úspěšné MS v Brazílii. Dosud vydaných 400000,– Kč na startovné a cestovné je zálohovou platbou.

MS v přesnosti přistání M. Masařík dostal za úkol přihlásit piloty na MS v přesnosti přistání a připravit pro tuto akci rozpočet.

Top tabulka Pan Brskovský seznámil předsednictvo s tzv. Top tabulkou sportů, která určuje objem přidělovaných financí. Tabulka určuje popularitu sportů a je sestavována komisí při Karlově Univerzitě. V minulém roce jsme se propadli z 59. na hraniční 60. místo. Je nezbytné zajistit větší propagaci našeho sportu, abychom měli v top tabulce dobré umístění. Způsob, jak se udržet se v Top tabulce je více příspěvků do médií. Obracíme se proto na členy svazu, na organizátory akcí, aby se v maximální možné míře snažili o akcích informovat ve sdělovacích prostředcích. Paragliding je jedním ze sportů, který může aspirovat na účast v Olympijských hrách. Tato skutečnost by výrazně ovlivnila popularitu našeho sportu.

Rozpočet svazu PG B. Haničáková seznámila předsednictvo se stavem financí Svazu PG. (viz. Přiložená tabulka). Předsednictvo pověřuje Radka Seidla analýzou lo�?ského účetnictví a stanovením předpokládaných výdajů v roce 2005. Dále byl projednán závazek z lo�?ského roku: Pokornému byla odsouhlasena odměna za výsledek na mistrovství v přesnosti přistání ve výši 20 000 Kč. Finance budou čerpány z rozpočtu sportovní reprezentace.

Předsednictvo bylo seznámeno se skutečností, že za správu materiálu zapůjčeného do užívání členům je odpovědný Michal Pospíšil. Předsednictvo pověřilo Lukáše Skrbka převzetím správy majetku Svazu PG. Všechny smlouvy o zápůjčce musí být vystaveny na LAA.

Dotace pro údržbu majetku nakoupeného z grantů M. Slíva seznámil předsednictvo se stavem čerpání dotace pro údržbu majetku nakoupeného z grantů. V současnosti je čerpáno 25 000,– pneu pro auto, 6 500,– polepení auta fóliemi Svaz PG Zůstatek 15 000,– možno čerpat na platbu garančních oprav auta. Nejpozději v říjnu tohoto roku je nutné podat žádost na dotaci na údržbu majetku v roce 2006!!

Grant Sportovní talenty 2005 R. Václavík informoval o zamýšleném rozsahu akcí v grantu Sportovní talenty 2005. V roce 2005 bylo pro tyto účely přiděleno 321 000,–. Pro uspořádání akcí v podobném rozsahu jako v roce 2004 chybí v rozpočtu cca 100 000,–. Předsednictvo vypíše výběrová řízení na pořadatele níže uvedených akcí a publikuje je na webu LAA. V Pilotu by měl vyjít odkaz na web. Peníze na uspořádání: 1. Raná (start, rozpočet na přistání, přistání) 80 000,– 2. Termický výcvik (létání v termice, starty, přistání) 50 000,– 3. SIF (nácvik SIF – krizových režimů) 50 000,– K. Konečný připraví výběrové řízení na pořadatele výcvikových táborů ST 2005. Předsednictvo žádá o informace o průběhu lednového tábora talentů ve Špindlu. Zprávu o průběhu podá Matěj Černý.

Žádosti o granty Pro rok 2005 jsou granty již přiděleny, pro vytvoření grantů na rok 2006 je nutno sledovat internetové stránky MŠMT, kde budou vydány podmínky (cca. září – říjen). M. Masařík požádal o podklady k předešlým žádostem o granty a informace o možnosti získávání dotací.

R. Václavík dále informoval o možnosti získávání financí ze Sazky, která mimo jiné podporuje Sdružení technických sportů (dříve Svazarm). LAA v tomto sdružení není, proto zvažuje o možnost členství v nově vznikajícím Všesportovním kolegiu.

Dotace pro startoviště Pro přidělení dotace pro startoviště je nutné, aby startoviště, bylo majetkem LAA, nebo jeho pronajímatelem. Ostatní letecké spolky musí žádat o dotace prostřednictvím Krajské školské komise.

Vstup LAA do EHPU Rada LAA rozhodla o vstupu do EHPU (Evropská unie hangglidingu a paraglidingu) Svaz PG musí napsat oficiální žádost o vstup. Napíše Konečný ve spolupráci s Fejtem, přeloží Orlík.

Školení instruktorů SIF M. Fejt informoval o možnosti uspořádat školení instruktorů SIF (krizovek) u DHV. Navržení instruktoři jsou: Brauner, Grulich, Fejt, Pavloušek, Krausová, Šrámek, Carbol (nutno doplnit do počtu 10). Je nutné požádat p. Tanzlera z DHV. V rámci školení je možno získat kvalifikaci PL-X (zkušební pilot). Požadovaná minimální kvalifikace pro účast na školení – instruktor PG. Předsednictvo pověřuje HIPL informovat o této akci instruktory. Náklady na školení hradí účastníci. Bude projednána možnost uhrazení části nákladů z LAA (J. Koubík). R. Václavík informoval o možností získání grantu na vzdělávání dobrovolných pracovníků NNO pro obdobné akce.

Žádost o zapůjčení auta pro účast na PWC Bulharsko. F. Pavloušek požádal o zapůjčení reprezentačního auta pro účast na PWC Bulharsko. M. Masařík navrhuje účast za cenu 2 Kč/km dokud nebude známo definitivní řešení. Předsednictvo žádost odsouhlasilo.

Časopis Pilot Předsednictvo potvrdilo jako zástupce v redakční radě časopisu Pilot Petra Hofmana.

Žádost M. Šneiberga Předsednictvo projednalo žádost M. Šneiberga o proplácení poloviny startovného pro juniory a příspěvek 20 000,– na zakoupení přístrojů. 1. Předsednictvo se pokusí vyjednat slevy na startovném pro start juniorů (liga, MČR). 2. Protože dosud není sestaven vyrovnaný rozpočet, předsednictvo rozhodnutí o příspěvku 20 000,–Kč odkládá.

Žádost leteckého spolku Zvičina Předsednictvo souhlasí se zvýšením ceny permanentek a zvýšením podpory Svazu po dodání nájemní smlouvy na východní startoviště. Předsednictvo žádá M. Fejta o poradenskou činnost při budování startoviště na Zvíčině.

Vyjádření předsednictva ke startu PrePWC na startovišti Černá Hora. Předsednictvo se domnívá, že pořadatel závodu je povinen oslovit provozovatele startoviště a dojednat s ním podmínky uspořádání soutěže.

Cestovní náhrady Předsednictvo se dohodlo, že jako cestovní náhrady se bude proplácet pouze cena za PHM, nebo jízdné.

Jednání ukončeno ve 24h

Zapsal Brabenec