Novinky z UCL

Martin Porkert - Úterý, 06. listopad 2007 14:42 Obecné
Tak nam zacina prituhovat - zatim si doslapli na Aeroklub :-( Závazné bezpečnostní opatření ÚCL č. 1/2007 (5.11.2007) (Vydáno v souladu s čl. 6.10 Hlavy 6 předpisu L 13) viz. www.ucl.cz Důvod: V posledních letech a zvláště v letošním roce došlo k nárůstu počtu neoprávněných vstupů kluzáků a letounů do řízených prostorů (TMA a CTR) mezinárodních letišť a vojenských letišť. Důsledkem toho bylo několik nebezpečných sblížení s dopravními letouny a jejich velitelé na tyto události podali hlášení. Situace je vážná a ve svém důsledku ohrožuje bezpečnost letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR. Na základě šetření ÚZPLN a šetření vlastního podal ÚCL podnět Státnímu zastupitelství k posouzení, zda v jednom nejvážnějším případu nedošlo ke spáchání trestného činu. Jelikož nejsou některé letouny a kluzáky v naprosté většině vybaveny odpovídačem sekundárního radaru a piloti letadel nejsou při neoprávněném vstupu do řízených vzdušných prostorů mnohdy na spojení s příslušným stanovištěm ŘLP, jsou možnosti řídících letového provozu k odvrácení hrozícího nebezpečí značně omezeny. Nejefektivnějším technickým řešením by bylo povinné vybavení letadel odpovídačem sekundárního radaru s módem „S“, což je opatření finančně nákladné ale bude v budoucnu zvažované. Pro r. 2008 vydává ÚCL toto „Závazné bezpečnostní opatření“, směřující do oblasti výcvikové a provozní, jehož efektivita s případnými důraznými postihy ÚCL za protiprávní konání bude vyhodnocována. Je bezpodmínečně nutné vyžadovat od všech pilotů znalost uspořádání vzdušného prostoru a podmínek jejího využívání a vyžadovat striktní dodržování postupů pro jeho využívání. ÚCL bude v rámci výkonu státního dozoru kontrolovat plnění povinností provozovatelů, uvedených v Hlavě 9 předpisu L 13, a plnění tohoto opatření. Závaznost opatření: Pro všechny provozovatele a piloty kluzáků a provozovatele a piloty ostatních kategorií letadel, provádějících lety ve vzdušném prostoru ČR podle VFR a všechna výcviková zařízení provádějící základní výcvik pilotů všech kategorií letadel. Termín splnění: 1. 4. 2008. Po tomto termínu nesmí žádný pilot, kterého se toto opatření týká, provádět lety ve vzdušném prostoru ČR, vyjma letů na publikovaném letištním okruhu a v zóně ATZ daného letiště, pokud nesplnil toto opatření. Text závazného bezpečnostního opatření: 1. Všichni provozovatelé pro které je opatření závazné jsou povinni zorganizovat do výše uvedeného termínu rozbor LN a I ve smyslu Hlavy 9, čl. 9.1 a zařadit školení o rozdělení vzdušného prostoru, podmínek a postupů pro jejího využívání, včetně příslušné frazeologie pro komunikaci s příslušnými stanovišti ŘLP a dále zdůrazněny zásady srovnávací navigace z velkých výšek. O provedeném rozboru a školení musí být proveden zápis s uvedením data a obsahu a jména a funkce lektorů a připojena prezenční listina s podpisy účastníků. Tento zápis s prezenční listinou musí být archivován po dobu min. 2 roky a v této době na vyzvání předložen při kontrole pracovníky ÚCL nebo u aeroklubů kontrolním orgánům AeČR. O provedeném rozboru a školení musí být proveden zápis do zápisníků letů účastníků, podepsaný osobou zodpovědnou za letecký provoz provozovatele, který rozbor a školení provedl. V případě zavedení nového zápisníku se záznam musí provést následně do nového zápisníku. 2. Jako lektoři předepsaného školení musí být využity pouze osoby s odbornými znalostmi dané problematiky, jako jsou profesionální řídící letového provozu nebo v aeroklubech inspektoři AeČR, kteří absolvovali školení organizované AeČR a byli k provádění školení pověřeni. Částí školení, týkající se navigace může být pověřen inspektor/instruktor kluzáků s dostatečnou zkušeností při přeletech kluzáků. 3. Piloti, kteří nelétají u žádného provozovatele, vč. aeroklubu (většinou vlastníci svého letadla) jsou povinni zúčastnit se školení u provozovatele, který školení organizuje. 4. V případě neúčasti na školení u svého provozovatele, musí se takový pilot zúčastnit školení u jakéhokoli jiného provozovatele, který školení provádí. 5. Výše uvedený obsah školení musí být zařazen i do základního výcviku pilotů a instruktorů a seminářů pilotů-instruktorů, kterých se opatření týká.